top of page

Ön a Complianceauditor.hu adatkezelési tájékoztatóját olvassa.

 

 Adatkezelési tájékoztató

(1)  Adatkezelő  

 

Név:

Cataphractos Compliance Auditors Kft. 

Cím:

2621 Verőce, Cserfa u. 15 

Cégjegyzékszám:

13-09-222417

Adószám:

32070679-1-13

Kapcsolat:

tbarabasdr@complianceauditor.hu

Honlap: 

www.complianceauditor.hu

 

 

(2)  Néhány hasznos fogalom a tájékoztató jobb megértéséhez

 

 A „Személyes adat” olyan információ, amelynek alapján közvetlenül vagy közvetve beazonosíthatóvá válhatunk (pl.: név, lakcím, születési hely és idő, GPS koordináták, felhasználónév stb.). Személyes adat továbbá a valakire egyénileg, azaz speciálisan jellemző információ (pl.: fogyasztási szokások, vallási meggyőződés stb.).

Az „Adatkezelés” az alkalmazott papír-alapú, vagy informatikai eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összességét jelenti.

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, (illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet), aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogszabályában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajthatja. Jelen esetben a Cataphractos Compliance Auditors Kft. az ön Adatkezelője. 

„Adatfeldolgozó” az, akit az Adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó kötelezettségei hatékony módon történő teljesítése érdekében, valamint az egyes adatkezelések során meghatározott célból igénybe vesz. Lásd e tájékoztató 4-es pontjában jelzett adatfeldolgozót. 

Az „Érintett” bármely meghatározott, személyes adatai alapján azonosított vagy közvetve azonosítható személy, mint pl. a honlap látogatója, adományozó, egy kirándulás résztvevője stb.

A „Hozzájárulás” az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

(3)  Az Adatkezelés célja, kezelt adatok köre és jogalapja

 

A közérthetőség érdekében az alábbi táblázatban foglaltuk össze azt, hogy milyen adatkezeléseket végzünk a honlapon, illetve mindezt milyen jogalapon és meddig. 

 

adatkezelési cél

kezelt adatok köre

jogalap

adatkezelés időtartama

Kapcsolatteremtés az Adatkezelővel szolgáltatás megismerése és igénybevétele céljából

név, email cím, üzenet tárgya, konkrét kérdés

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintetti hozzájárulás

A kérdés megválaszolását követő 1 év

Hírlevél feliratkozás

név, email cím, feliratkozás dátuma

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintetti hozzájárulás

leiratkozást követő 5 munkanap (technikai törlési határidő)

 

A honlap websütiket nem használ kivéve, amelyek a Wix alapon futó  honlap működéséhez elengedhetetlenül szükségesek és amelyek működése nem hozzájáruláshoz kötött, illetve amelyek működésére a honlap üzemeltetőjének nincs befolyása.  Ezzel kapcsolatban a 4. pontban megjelölt adatfeldolgozótól kaphat további információt.

 

(4) Adatfeldolgozó(k)

 

Az Adatkezelő a honlap üzemeltetése és a kapcsolt közösségi médiafelületek működtetése során külső adatfeldolgozókat vesz igénybe. Ezek elérhetősége az alábbiakban olvasható:

 

Adatfeldolgozó

elérhetősége

Adatkezelési tájékoztató

Wix – a honlap tárhelyszolgáltatója

 

Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel. 

honlap: https://www.wix.com/about/privacy

 

E-mail:  privacy@wix.com  

 

 

Az Adatkezelő az Adatfeldolgozó által biztosított Általános Szerződési Feltételek és adatkezelési tájékoztatás alapján, az ott közölt garanciák alapján továbbít személyes adatokat. Automatizált, azaz emberi beavatkozás nélküli ld. Mesterséges Intelligencia (AI) és algoritmusok igénybevételével történő adatfeldolgozást nem végzünk, illetve ezek alapján személyes profilokat sem hozunk létre. 

 

 (5) Az adatbiztonsági intézkedésekről

 

Az Adatkezelő mindennapi működése során az ISO/IEC/MSZ 27001 informatikai biztonsági szabványkövetelményekben foglaltak alapján jár el, azaz az adatkezelések során élőerős, logikai és adminisztrációt védelmi vonalakat alkalmaz. Ennek keretében többek között az Adatkezelő és az igénybe vett adatfeldolgozó(k) munkatársai (munkavállalók) csak munkakörükben eljárva és titoktartási nyilatkozat hatálya alatt a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatokban foglaltaknak megfelelően járnak el és titkosított adatkezeléssel védik a kezelt személyes adatokat. 

 

(6)  Az ön megillető ún. érintetti jogokról 

 

-        Az Adatkezelő által végzett adatkezelések kapcsán joga van a tájékoztatáshoz, amely magában foglalja azt a jogot, hogy személyes adataihoz hozzáférjen, vagy amennyiben az önre vonatkozó személyes adatok tévesen jelentek meg, azok helyesbítését kérje. 

-        Amennyiben már nem szeretné, hogy az önre vonatkozó adatokat kezeljük, azok törléséhez való jogát (másnéven az elfeledtetéshez való jog) is gyakorolhatja. Itt fontos megjegyezni, hogy az Adatkezelő nem törölhet olyan adatokat, amelyek kezelésére jogszabály kötelezi, vagy harmadik személy jogainak érvényesítéséhez szükséges.

-        Amennyiben szükséges, kérheti az adatkezelés korlátozását is, illetve amennyiben más szolgáltatóhoz szeretné az Adatkezelő által kezelt adatait továbbítani, azok továbbítását kérhet (ld. adathordozhatósághoz való jog). 

-        Amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatait jogalap nélkül kezeljük, vagy azokat a hozzájárulásától eltérően kezeljük, ez ellen tiltakozhat. 

-        Joga van a panasztételhez és a bírósági jogorvoslathoz, mellyel kapcsolatos útmutató ennek a tájékoztatónak a 7. bekezdésében olvasható.

 

Az érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresését az e tájékoztató (1) pontjában megjelölt értesítési címünkre küldheti meg.  Megkeresésére egy hónapon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk. 
 

A személyes adatainak megadása a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt szolgáltatások (honlap megtekintése, kapcsolat a szolgáltatóval, hírlevél feliratkozás) nyújtása érdekében történik. Ezen adatokat ön nem köteles megadni, azonban az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár az ön számára, hogy nem értesülhet első kézből szolgáltatásainkról.

 

(7) Jogorvoslati lehetőségek

 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az (1) pontban meghatározott elérhetőségünkön keresztül!


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (röv. NAIH) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A hatóság elérhetősége a következő: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Faxszám: +36 (1) 391-1410

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A honlap URL-je: http://www.naih.hu

 

Az információs önrendelkezés (érintetti) jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Az ön számára illetékes bíróságról ITT találhat közérdekű tájékoztatást. 

(8) Zárszó

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Ez a tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es Rendeletének (továbbiakban: „GDPR”) 13-21. cikkeiben foglalt követelményeknek megfelelően készült.

 

Érvényes: módosításig, illetve visszavonásig. 

Kelt: 2023. március 10. 

bottom of page